We use cookies to give you a better browser experience.
We do not collect any user information and/or share user information to third parties.

René de Baaij

Executive Coaching
Trusted Advisor

 • Nederlands
 • Het nut van Het Plan: Visie en strategie in de praktijk.

  Betekenisvolle verhalen zijn niet voor niets betekenisvol. Ze maken onze dagelijkse inspanningen in ons werk waardevol en belangrijk. Waarom zou ik ‘s ochtends mijn bed uitkomen? De meeste mensen doen dat omdat ze die dag iets gaan doen waarvan ze de overtuiging hebben dat het bijdraagt aan het grote geheel. Er toe doen, gezien en gehoord worden zijn de basis van een menselijk bestaan. We zijn mens doordat we als mens deel uitmaken van een gemeenschap waar we samen met anderen prestaties verrichten die uitstijgen boven wat we alleen kunnen bereiken.

  Dit is een belangrijke kwaliteit van elke groep. Door het delen van het gemeenschappelijke verhaal, en het doorleven van de betekenis ervan bewegen we in dezelfde richting. Een gedeeld verhaal geeft ook ruimte aan elk individu om daar op een eigen manier invulling aan te geven. Daarmee is het van ons, maar ook van jezelf. Het verhaal verteld zichzelf steeds opnieuw, en steeds net iets anders. Door de individuele invulling. Door veranderingen in de omgeving. En de stroom met ervaringen bij het verwezenlijken van het verhaal. Daarmee leren we als individu en als groep.

  Het Plan is dus geen beleidsnota, visiestuk, of strategiedocument. Het Plan is het verhaal wat ons drijft, wat ons verbindt, en wat ons laat leren. In veel organisatie is plannenmakerij voorbehouden aan strategieafdelingen, beleidsmakers of "de top". Dat er mensen zijn die data verzamelen, trends interpreteren en ander nuttig werk doen is prima. Maar als we denken dat strategie, visie en beleid iets van "de leiding" is dan begrijpen we niet de functie van verhalen vertellen om een organisatie aan te sturen.

  Managers, leiders, professionals gebruik het verhaal om mensen mee te krijgen, richting te geven, en ze te verbinden aan je gemeenschappelijke Plan. Ga in gesprek over wat je ziet en wat je wilt bereiken. En maak mensen deelgenoot en bondgenoot. Dan stroomt de energie en bereik je samen iets waarvan je niet wist dat het bestond.
  Of doe het niet en probeer met taakinstructies iedereen aan het werk te houden. Je zult overmatig druk zijn met coördineren. Steeds meer instructies en uitleg moeten geven. En steeds meer veranderingen opnieuw moeten vertalen naar nieuwe opdrachten.

  Je zult dan eindigen als micromanager die verzucht "kunnen ze dan niets zelf". Het leren is dan weg-gemanaged. Het Plan geen bron van inspiratie, maar een knellend dogma.

  Als je in zo'n situatie zit dan is het lastig om daaraan te ontsnappen. Het verlangt een andere kijk op de wereld en ander gedrag. Van jezelf en van de mensen met wie je werkt. Wat de aanleiding ook is. Als je iets herkent in dit verhaal hoop ik dat het je inspireert om er mee aan de gang te gaan. Ik wens veel geluk op weg naar een betekenisvolle toekomst.

  Over tegengif, woede en droefheid.

  Read more

  Show more posts

 • English
 • The usefulness of The Plan: Vision and strategy in practice.

  Meaningful stories are meaningful for a reason. They make our daily efforts in our work valuable and important. Why should I get out of bed in the morning? Most people do that because they are going to do something that day that they believe contributes to the bigger picture. Making a difference, being seen and being heard are the foundation of human existence. We are human because as human beings we are part of a community where we perform achievements together with others that go beyond what we can achieve alone.

  This is an essential quality of any group. By sharing the common story, and living through its meaning, we move in the same direction. A shared story also gives each individual room to interpret it in their own way. That makes it ours, but also yours. The story tells itself over and over again, and each time slightly different. Due to the individual interpretation. Due to changes in the environment. And the flow of experiences in realizing the story. We learn as individuals and as a group.

  The Plan is therefore not a policy memorandum, vision document, or strategy document. The Plan is the story that drives us, what connects us, and what makes us learn. In many organizations, planning is only for strategy departments, policymakers or “the top”. That there are people who collect data, interpret trends and do other useful work is fine. But if we think that strategy, vision and policy is something of “leadership”, then we don't understand the function of storytelling to drive an organization.

  Managers, leaders, professionals use the story to get people on board, direct them, and connect them to your common Plan. Have a conversation about what you see and what you want to achieve. And make people partners and allies. Then the energy flows, and together you achieve something you didn't know existed.

  Or don't and try to keep everyone working with detailed instructions. You will be excessively busy coordinating. Having to give more and more instructions and explanations. And more and more changes have to be translated into new assignments.

  You will then end up as a micromanager who sighs, “they can't do anything themselves”. The learning is then managed away. The Plan is not a source of inspiration, but an oppressive dogma.

  When you are in such a situation, it is difficult to escape from it. It requires a different view of the world and different behaviour. From yourself and from the people you work with. Whatever the reason. If you recognize anything in this story, I hope it inspires you to get started. I wish you the best of luck on your way to a meaningful future.

  About antidote, anger and sadness.

  Read more

  Mind-set as a barrier to sustainable export.

  Read more

  Show more posts


  Rene de Baaij
  +31(0)641924275
  rene@debaaij.com  Photo's and Text propriety of: De Baaij, Verbeeten & Partners BVJonkershof 16, 6561 AL Groesbeek All Rights Reserved

  Contact